Koulutus / Luennot

Pediatric Dysphagia: Syndromes, Sequences, Associations / 2h:n Online luento lasten nielemishäiriöistä

Pediatric Dysphagia: Syndromes, Sequences, Associations /  2h:n Online luento lasten nielemishäiriöistä

Aika: 4.11.2020  klo 01:00 - 03:00 Suomen aikaa - saat salasanat ennen luentoa...

Hinta: 105,00 €